Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

rpo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:   10.153.755,82 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 10.092.587.,86 PLN

Gmina Starachowice: Koszty projektu ogółem dla Gminy: 6.389.273,17

 • Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5.091.192,30 PLN (80%)
 • Wkład własny Gminy: 1.272.798,08
 • Koszty niekwalifikowalne: 25.282,79

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze:

 • Koszty projektu ogółem dla Szpitala: 3.764.482,65
 • Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2.982.877,98
 • Wkład własny Szpitala: 745.719,50
 • Koszty niekwalifikowalne: 35.885,17

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Okres realizacji: 21.08.2014 – 31.12.2015

Jednostka realizująca projekt:

Lider: Gmina Starachowice

Partner: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Opis projektu:

Docieplenie budynków, wymiana okien i drzwi, budowa instalacji kolektorów słonecznych. Starachowickie placówki oświatowe przeszły generalny remont. Prace prowadzone  były w trzech szkołach podstawowych, czterech przedszkolach i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze. Remont był konieczny, bo zły stan techniczny zawyżał koszty utrzymania budynów.
Środki unijne pozwoliły na
przeprowadzenie termomodernizacji 13 budynków użyteczności publicznej.

W Starachowicach są to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6,
Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie 13, Przedszkole Miejskie 14, Przedszkole Miejskie 15.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze prace wykonywano w budynkach: budynku głównym Szpitala, portierni, budynku administracyjno-technicznym i archiwum, laboratorium prątka gruźlicy i archiwum, kotłowni z prosektorium oraz tzw. budynku garażowym.

Łączna powierzchnia termomodernizowanych obiektów to: 32584,24m2.

Prace w poszczególnych obiektach polegały na:

SP1-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, budowa. instalacji solarnej przebudowa  instalacji cwu., wymiana węzła cieplnego, adaptacja kotłowni na wymiennikownię;

SP2-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji cwu, co, wymiana kotła gazowego;

SP6- docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co., budowa instalacji solarnej
i cwu, budowa kotłowni gazowej i instalacji gaz owej wewnętrznej

PM6-docieplenie budynku, wymiana stolarki remont instalacji co, cwu;

PM13-docieplenie budynku wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji.mechanicznej;

M14-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji mechanicznej;

PM15-docieplenie budynku., wymiana.stolarki, remont instalacji co, cwu;

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny: modernizacja kotłowni i wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej, modernizacja  sieci zewnętrznych napowietrznych i podziemnych,  wymiana urządzeń    w pomieszczeniach Szpitala, wymiana pionów i grzejników, wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej do budynku portierni wraz z montażem pieca,  wymianą rur i grzejników, termomodernizacja korytarzy w budynku głównym Szpitala polegająca na montażu  szczelnych sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw  oświetleniowych na energooszczędne typu LED.

 Cele projektu:

Termomodernizacja obiektów miała na celu przede wszystkim poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli,  pacjentów i pracowników. Realizacja projektu wpłynie  na poprawę warunków nauczania w obiektach oświatowych oraz na poprawę jakości świadczenia usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacyjne budynków. Zapewnienie odpowiedniej temp. w obiektach wpływa   na zmniejszenie zachorowań osób korzystających z obiektów, zwłaszcza zimą.
Termomodernizacja zapobiega zatrzymywaniu się w obiektach wilgoci i pojawianiu się pleśni. W wyniku realizacji  przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi ograniczenie  zapotrzebowania budynków na energię cieplną, redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie ilości spalanego  paliwa gazowego, co spowoduje redukcję zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii, w tym pyłów, SO2, CO, CO2. Realizacja projektu pozytywnie  wpływa na środowisko naturalne, sektor społeczny i gospodarczy.
Projekt kompleksowo rozwiązuje problem, z jakim borykają się obiekty objęte wsparciem i jest elementem  szerszej inwestycji. Realizacja projektu umożliwia zmniejszenie rocznych kosztów eksploatacyjnych w obiektach.

Produkty projektu:

 • Liczba obiektów objętych termomodernizacją -13;
 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej termomodernizacją – 32584,24 m2
 • Liczba przebudowanych jednostek  wytwarzania energii cieplnej -1
 • Liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych - 2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1

 

Rezultaty projektu:

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych - 1769 MWh/rok.