Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

kierowniczka 3 Koordynator Sekcji ds. osobowych -  mgr Katarzyna Resztak

 kierowniczka Specjalista ds. socjalno - osobowych - Katarzyna Nosek

kierowniczka Referent ds. osobowych - mgr Karolina Drozdek-Starz

kierowniczka Referent ds. osobowych - mgr Joanna Kwiatkowska


Profil komórki

Do zadań Sekcji ds. Osobowych należy:

 • prowadzenie właściwej polityki doboru i wykorzystania personelu zatrudnionego w Szpitalu w ramach stosunku pracy;
 • kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie objętym przepisami prawa pracy;
 • współpraca z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi oraz innymi  organizacjami prkadry 3acowniczymi;
 • współtworzenie i nadzór nad przestrzeganiem regulaminów prawa pracy na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych;
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie legitymacji, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • kontrola porządku i dyscypliny pracy;
 • analizowanie stanu zatrudnienia;
 • kontrola i nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy w komórkach organizacyjnych Szpitala;
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu działania służby pracowniczej;
 • współdziałanie z Działem Finansowo - Księgowym w zakresie zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac;
 • współdziałanie z organami administracji państwowej ds. zatrudnienia w przypadkach uregulowanych przepisami;
 • prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według kompetencji merytorycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 • współpraca z powiatowymi i wojewódzkimi Urzędami Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami działającymi
  w zakresie uprawnień pracowniczych; kadry 2
 • prowadzenie statystyki publicznej dla upoważnionych podmiotów w zakresie właściwym dla spraw kadrowych;
 • prowadzenia spraw związanych z kształceniem zawodowym pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży specjalizacyjnych i podyplomowych przez personel medyczny Szpitala oraz praktyk zawodowych odbywanych na podstawie umów.

 

W celu skutecznego wykonywania działalności statutowej Sekcja ds. Osobowych

współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi ZOZ.