Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

kierowniczka 3 Koordynator Sekcji Finansowo - Księgowej - mgr Emilia Jaworska

 kierowniczka Księgowe: kalkulator

 • Kazimiera Szewczyk
 • Grażyna Kowalczyk
 • Bożena Fijałkowska
 • Małgorzata Huk
 • Wioletta Król
 • Anna Kwiecińska
 • Sylwia Śliwa
 • Beata Kawecka

 


Profil komórki

Do zadań Sekcji Finansowo -Księgowej należy;

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych;
 • deklaracja i sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki;
 • dbanie o płynność finansową jednostki;
 • administrowanie środkami pieniężnymi oraz dokonywanie operacji pieniężnych;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności oraz dochodzenie roszczeń spornych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z ustawy o: rachunkowości, finansach publicznych i statystyce publicznej;
 • obliczanie i rozliczanie z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
 • rozliczanie inwentaryzacji, wycena kasacji;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych
  i wyposażenia znajdującego się na stanie Szpitala;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
 • przygotowywanie dla potrzeb Dyrekcji informacji i materiałów związanych z zakresem zadań wykonywanych przez Sekcję Finansowo - Księgową.

 

W strukturze Sekcji funkcjonuje: Kasa oraz Stanowisko ds. Aparatury Medycznej.

 

 

 

2