Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


nfz

 kierowniczka Starszy Specjalista ds. Rozliczeń z NFZ - Koder - mgr Krystyna Sobierajska

 kierowniczka Starszy Specjalista ds. Rozliczeń z NFZ - mgr Anna Papka

kierowniczka Referent ds. Rozliczeń z NFZ - mgr Aneta Głąb

kierowniczka Referent ds. Rozliczeń z NFZ - mgr Magdalena Kozieł

 


Profil komórki

Do zadań Sekcji rozliczeń z NFZ należy:

 • Przygotowywanie ofert  umożliwiających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Nadzorowanie realizacji umów zawartych z NFZ. Sporządzanie wniosków do płatnika dot. zmian w planach rzeczowo-finansowych wpływających na bieżący poziom finansowania;
 • Analiza świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach realizowanego kontraktu z NFZ
  z podziałem na rodzaje i zakresy. Bieżąca analiza wykonania kontraktu (monitorowanie bieżącej realizacji limitów miesięcznych w odniesieniu do zawartych umów oraz ocena możliwości realizacji zakontraktowanych  limitów finansowych);
 • Analiza prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z postanowień zawartych
  w umowach i obowiązujących przepisach;
 • Kontrola poprawności przekazywanych do NFZ  danych, pod względem ich zgodności
  z wymogami NFZ obowiązującymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń;
 • Obsługa Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ;
 • Zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości oraz rachunków do NFZ;
 • Przygotowywanie sprawozdawczości i  przesyłanie rachunków do NFZ  za wykonane usługi medyczne w poszczególnych rodzajach świadczeń w wymaganych terminach;
 • Fakturowanie należności za okres sprawozdawczy i  wystawianie korekt wygenerowanych z systemu płatnika wynikających z wstecznej weryfikacji za cały okres realizacji umowy. Wystawianie faktur za wykonane usługi medyczne w terminach wynikających z umów;
 • Wymiana danych z NFZ dotyczących wykonanych usług w formacie wymaganym przez płatnika;
 • Sporządzanie zestawień statystyczno-sprawozdawczych, przygotowywanie analiz dotyczących rozliczania świadczeń oraz wykonania  świadczeń wg klasyfikacji JGP w poszczególnych rodzajach świadczeń;
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem zrealizowanych świadczeń - dokonywanie szczegółowej weryfikacji udzielonych świadczeń pod kątem poprawności kodowania wg JGP oraz zakwestionowanych i niezapłaconych przez NFZ świadczeń;
 • Współpraca z NFZ i świadczeniodawcami  w zakresie  wyjaśniania przyczyn powstałych koincydencji usług;
 • Wystawianie kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, organizacja, planowania terminów konsyliów, nadzór nad prawidłowym przebiegiem planu leczenia pacjenta opracowanym przez WZT, bieżąca weryfikacja i korekty błędów dotyczących rozliczeń w ramach pakietu onkologicznego;
 • Zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, nadzór nad dokumentacją związaną   z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta.

 

 


szybka terapia

      W Szpitalu działa koordynator procesu leczenia pacjenta onkologicznego, który nadzoruje proces leczenia pacjenta onkologicznego. Zadaniem Koordynatora jest koordynacja planu diagnostyki i leczenia pacjenta objętego pakietem onkologicznym, zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, nadzór nad dokumentacją związaną   z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta.
Koordynator wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając mu komunikować się z lekarzami.  Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych  potrzeb pacjenta.

 

KOORDYNATORZY OPIEKI ONKOLOGICZNEJ

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 

kierowniczka 3Koordynator procesu leczenia pacjenta onkologicznego - mgr Anna Cyndrowska

kierowniczka 3 Koordynator procesu leczenia pacjenta onkologicznego - mgr Aneta Głąb

 

 telefon ikona 41 - 346-55-45 w. 195 lub 607 822 425

Godziny pracy koordynatora: 700 - 1435 (od poniedziałku do piątku)

 

Zadania Koordynatora:

 • Koordynuje plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
 • Dba o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia); koordynator
 • Udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

 

Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogarsza i potwierdzają to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.