Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kierownik Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego Grzegorz Stokowiec - 233

kierownik Koordynator Sekcji Technicznej - Grzegorz Śledź - 179

kierownik Koordynator Sekcji Gospodarczej - Zdzisław Kwiatek - 179

pracownik Specjalista ds. inwestycji - Stanisława Krzeszewska - 179 123

pracownik Inspektor ds. administracji - Mirosława Jantura - 136

pracownik Starszy referent - Wanda Krzysztofek - 142

pracownik Starszy referent - Bożena Smolikowska - 136

pracownik Referent - Helena Musz - 198

pracownik Pracownik Gospodarczy - Marek Dewerenda - 194

pracownik Referent ds. Administracyjnych - mgr Anna Kieszkowska - 142

 

oraz pracownicy: punktu rotacji bielizny - 7 osób - 116

konserwatorzy w różnych branżach - 18 osób - 132


Profil komórki

 Działem kieruje Kierownik Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego, który służbowo podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Organizacyjnych.

W skład działu wchodzą:

 • Sekcja Obsługi Technicznej;
 • Sekcja Gospodarcza;

 

Do podstawowych obowiązków Kierownika Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego należy:

 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej Szpitala i Przychodni;
 • zapewnienie stałego oraz awaryjnego zabezpieczenia zakładu w energie elektryczną, cieplną, wodę, gazy medyczne; dzial techniczny
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury budowlanej i instalacyjnej Szpitala;
 • opracowywanie i wdrażanie programów likwidacji uchybień budowlanych i instalacyjnych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i materiałowych Szpitala;
 • nadzór merytoryczny nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi w zakresie związanym z działalnością Działu;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego zużycia wody, paliw, energii elektrycznej
  i cieplnej;
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji zadań określonych dla Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego;
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 


 Sekcja Obsługi Technicznej

Sekcją Obsługi Technicznej kieruje Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego.

 

Podstawowe zadania Sekcji Obsługi Technicznej:

 • sprawowanie całodobowej obsługi technicznej Szpitala; ikona
 • obsługa techniczna, konserwacja i naprawy w zakresie instalacji i urządzeń: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pary i ciepła technologicznego, sygnalizacji alarmowych, punktów poboru i rozprężalni gazów medycznych, próżni;
 • przeprowadzanie prac konserwacyjnych, napraw i remontów w zakresie budowlano - instalacyjnym; 
 • utrzymanie infrastruktury budowlanej w należytym stanie technicznym;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi
  w zakresie: dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, gazów technicznych, obsługi kotłowni, ochrony obiektów i mienia Szpitala, robót budowlanych.

 


 Sekcja Gospodarcza

Sekcją Gospodarczą kieruje Koordynator Sekcji Gospodarczej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego.

 

Podstawowe zadania Sekcji Gospodarczej:

 • zapewnienie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz merytoryczny nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami;
 • prowadzenie punktu ksero;
 • rozliczanie transportu sanitarnego realizowanego przez firmę zewnętrzną i prowadzenie okresowych analiz w tym zakresie;
 • prowadzenie depozytu odzieży pacjentów;
 • prowadzenie punktu rotacji i ekspedycji bielizny;
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej i rozliczanie rozmów;
 • organizacja i nadzór nad depozytem kluczy;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia biurowego w pomieszczeniach ogólnodostępnych i ciągach komunikacyjnych;
 • przeprowadzanie kasacji i likwidacji składników majątkowych Szpitala;
 • prowadzenie rejestru używanych w Szpitalu pieczątek, zamawianie oraz likwidacja (kasacja) nieaktualnych lub zniszczonych pieczątek;
 • przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych na usługi i dostawy merytorycznie związane z działalnością Sekcji;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi;
 • bezpośredni nadzór nad realizacją zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej.