Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  Pacjent leczony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze ma obowiązek:

 

1. Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno administracyjnych.

2. Stosować się do zaleconej diety.

3. Odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

4. Przebywać w wyznaczonych salach w porach wizyt lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków.

5. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600.

6. W porze ciszy nocnej przebywać na oddziale.

7. Każdorazowego zgłoszenia pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku szpitalnym).

8. Przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

9. Szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital).

10. Utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu.

11. Przestrzegać zasad higieny osobistej.

12. Przestrzegać obowiązujących na terenie szpitala zakazów:

a. obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych

podobnie działających,

b. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

c. palenia wyrobów tytoniowych.

W przypadku stwierdzenia łamania w/w zakazów, personel medyczny ma obowiązek złożyć zawiadomienie na policję, który to organ jest uprawniony do ukarania sprawcy wykroczenia, w tym przypadku pacjenta łamiącego prawo.

13. Pacjent może wychodzić z budynku Szpitala tylko po uzyskaniu zgody Ordynatora, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki oddziałowej/dyżurnej danego oddziału.

W przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez pacjenta, personel medyczny ma obowiązek  wdrożyć postępowanie zgodne z procedurą
nr PM/O/14 „Zasady postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się pacjenta z oddziału”