Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, ustanowionym w celu ochrony praw pacjenta.

Nad działalnością Rzecznika nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 2. prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 5. występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych
  w zakresie ochrony praw pacjenta;
 6. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 7. współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 8. przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen
  i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 10. analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 11. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

  Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika  Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl ,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
bezpłatna infolinia Biura: 0-800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 2100

 

rzecznik praw pacjenta