DZIAŁ EKSPLOATACYJNO - INWESTYCYJNY

Profil komórki

 Działem kieruje Kierownik Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego, który służbowo podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Organizacyjnych.

W skład działu wchodzą:

 • Sekcja Obsługi Technicznej;
 • Sekcja Gospodarcza;

Do podstawowych obowiązków Kierownika Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego należy:

 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej Szpitala i Przychodni;
 • zapewnienie stałego oraz awaryjnego zabezpieczenia zakładu w energie elektryczną, cieplną, wodę, gazy medyczne; 
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury budowlanej i instalacyjnej Szpitala;
 • opracowywanie i wdrażanie programów likwidacji uchybień budowlanych i instalacyjnych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i materiałowych Szpitala;
 • nadzór merytoryczny nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi w zakresie związanym z działalnością Działu;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego zużycia wody, paliw, energii elektrycznej
  i cieplnej;
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji zadań określonych dla Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego;
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 Sekcja Obsługi Technicznej

Sekcją Obsługi Technicznej kieruje Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego.

Podstawowe zadania Sekcji Obsługi Technicznej:

 • sprawowanie całodobowej obsługi technicznej Szpitala; 
 • obsługa techniczna, konserwacja i naprawy w zakresie instalacji i urządzeń: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pary i ciepła technologicznego, sygnalizacji alarmowych, punktów poboru i rozprężalni gazów medycznych, próżni;
 • przeprowadzanie prac konserwacyjnych, napraw i remontów w zakresie budowlano - instalacyjnym; 
 • utrzymanie infrastruktury budowlanej w należytym stanie technicznym;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi
  w zakresie: dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, gazów technicznych, obsługi kotłowni, ochrony obiektów i mienia Szpitala, robót budowlanych.

 Sekcja Gospodarcza

Sekcją Gospodarczą kieruje Koordynator Sekcji Gospodarczej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego.

Podstawowe zadania Sekcji Gospodarczej:

 • zapewnienie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz merytoryczny nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami;
 • prowadzenie punktu ksero;
 • rozliczanie transportu sanitarnego realizowanego przez firmę zewnętrzną i prowadzenie okresowych analiz w tym zakresie;
 • prowadzenie depozytu odzieży pacjentów;
 • prowadzenie punktu rotacji i ekspedycji bielizny;
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej i rozliczanie rozmów;
 • organizacja i nadzór nad depozytem kluczy;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia biurowego w pomieszczeniach ogólnodostępnych i ciągach komunikacyjnych;
 • przeprowadzanie kasacji i likwidacji składników majątkowych Szpitala;
 • prowadzenie rejestru używanych w Szpitalu pieczątek, zamawianie oraz likwidacja (kasacja) nieaktualnych lub zniszczonych pieczątek;
 • przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych na usługi i dostawy merytorycznie związane z działalnością Sekcji;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi;
 • bezpośredni nadzór nad realizacją zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej.

 Lokalizacja

Budynek E, parter 

(plan budynków)


  Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Kierownik Działu - 233

Koordynator Sekcji
Technicznej - 179

Koordynator Sekcji Gospodarczej - 179

Pracownicy Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego

Kierownik Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego Grzegorz Stokowiec - 233

 Koordynator Sekcji Technicznej - Grzegorz Śledź - 179

 Koordynator Sekcji Gospodarczej - Zdzisław Kwiatek - 179

 Specjalista ds. inwestycji - Stanisława Krzeszewska - 179

 Inspektor ds. administracji - Mirosława Jantura - 136

 Starszy referent - Wanda Krzysztofek - 142

 Starszy referent - Bożena Smolikowska - 136

 Referent - Helena Musz - 198

 Pracownik Gospodarczy - Marek Dewerenda - 194

 Referent ds. Administracyjnych - mgr Anna Kieszkowska - 142

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.