DZIAŁ DOKUMENTACJI I ROZLICZEŃ Z NFZ

Profil Działu

Do zadań Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ należy:

 • Przygotowywanie ofert  umożliwiających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Nadzorowanie realizacji umów zawartych z NFZ. Sporządzanie wniosków do płatnika dot. zmian w planach rzeczowo-finansowych wpływających na bieżący poziom finansowania;
 • Analiza świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach realizowanego kontraktu z NFZ
  z podziałem na rodzaje i zakresy. Bieżąca analiza wykonania kontraktu (monitorowanie bieżącej realizacji limitów miesięcznych w odniesieniu do zawartych umów oraz ocena możliwości realizacji zakontraktowanych  limitów finansowych);
 • Analiza prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z postanowień zawartych
  w umowach i obowiązujących przepisach;
 • Kontrola poprawności przekazywanych do NFZ  danych, pod względem ich zgodności
  z wymogami NFZ obowiązującymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń;
 • Obsługa Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ;
 • Zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości oraz rachunków do NFZ;
 • Przygotowywanie sprawozdawczości i  przesyłanie rachunków do NFZ  za wykonane usługi medyczne w poszczególnych rodzajach świadczeń w wymaganych terminach;
 • Fakturowanie należności za okres sprawozdawczy i  wystawianie korekt wygenerowanych z systemu płatnika wynikających z wstecznej weryfikacji za cały okres realizacji umowy. Wystawianie faktur za wykonane usługi medyczne w terminach wynikających z umów;
 • Wymiana danych z NFZ dotyczących wykonanych usług w formacie wymaganym przez płatnika;
 • Sporządzanie zestawień statystyczno-sprawozdawczych, przygotowywanie analiz dotyczących rozliczania świadczeń oraz wykonania  świadczeń wg klasyfikacji JGP w poszczególnych rodzajach świadczeń;
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem zrealizowanych świadczeń - dokonywanie szczegółowej weryfikacji udzielonych świadczeń pod kątem poprawności kodowania wg JGP oraz zakwestionowanych i niezapłaconych przez NFZ świadczeń;
 • Współpraca z NFZ i świadczeniodawcami  w zakresie  wyjaśniania przyczyn powstałych koincydencji usług;
 • Wystawianie kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, organizacja, planowania terminów konsyliów, nadzór nad prawidłowym przebiegiem planu leczenia pacjenta opracowanym przez WZT, bieżąca weryfikacja i korekty błędów dotyczących rozliczeń w ramach pakietu onkologicznego;
 • Zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, nadzór nad dokumentacją związaną   z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta.
 • Zbieranie, opracowywanie, przekazywanie analiz i danych o działalności oddziałów statystyk szpitalnych do wszystkich jednostek, którym Szpital ma obowiązek przekazywać w/w dane;
 • Sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w Archiwum Zakładowym;
 • Terminowe przygotowywanie danych statystycznych wykonywanych przez Szpital;
 • Nadzór nad organizacją i korzystaniem z Archiwum Zakładowego;
 • Obsługa interesantów: wydawanie zaświadczeń o pobycie w szpitalu, odpisów dokumentacji leczenia;
 • Prowadzenie korespondencji ogólnej dotyczącej pacjentów Szpitala;
 • Sprawowanie nadzoru nad terminowym przekazywaniem danych dotyczących pacjentów oczekujących na leczenie do Oddziału Świętokrzyskiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Prowadzenie i uaktualnianie ewidencji pacjentów przebywających w Szpitalu;
 • Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej

 Lokalizacja

Budynek E III piętro

(plan budynków)


  Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Dział Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ - 160

Koordynator Ścieżki Onkologicznej - 195 oraz 607822425

Ststystyka - 126

Archiwum - 146

Dział Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ

Kierownik  - inż. Rafał Bator

Z-ca Kierownika - mgr Aneta Malinowska

Koordynator - mgr Krystyna Sobierajska

Referent ds. Rozliczeń z NFZ - mgr Agata Jasińska

Sekcja Dokumentacji Medycznej i Kodowania
Koordynator Ścieżki Onkologicznej
Sekcja Statystyki i Archiwum

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions