Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

 

Nazwa projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

Miejsce realizacji: WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Partnerami w projekcie są następujące podmioty lecznicze:

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 5. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
 7. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna,
 8. Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu,
 9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,
 11. Szpital Powiatowy w Chmielniku,
 12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
 14. Samodzielny Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,
 15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie,
 16. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 17. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
 18. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
 19. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II,
 20. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Wartość projektu:

 • Wartość ogółem: 61 295 952,25 zł
 • Wydatki kwalifikowane:  59 347 068,54 zł
 • Wkład UE: 50 445 008,25 zł
 • Wkład własny: 8 902 060,29 zł
 • Wydatki niekwalifikowane: 1 948 883,71 zł

W tym dla:  Wojewódzkiego Szpitala Spec. im. św. Rafała w Czerwonej Górze 

 • Wartość ogółem partnera:  3 784 497,40
 • Wkład UE: 3 216 822,79
 • Wkład własny: 567 674,61

Cele projektu i planowane efekty:

Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w placówkach medycznych objętych projektem, z zastosowaniem rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z regulacjami i wymogami prawnymi, protokołami przyjętymi w ochronie zdrowia, a także wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Cel ten przekłada się na usprawnienie zarządzania i podniesienie jakości procesów leczniczych. W efekcie zrealizowanego przedsięwzięcia podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie uzyskają zdolność do wytworzenia EDM w wymaganym zakresie przez System informacji Medycznej. Nastąpi również poprawa funkcjonowania placówek medycznych w zakresie przebiegu leczenia, konsultacji medycznych czy też zarządzania. Docelowo poprzez informatyzację oczekuje się, że pacjenci uzyskają poprawę standardu leczenia pacjentów i nastąpi skrócenie procesu leczenia.

Z punktu widzenia planowanego w ramach projektu InPlaMed WŚ wdrożenia w placówkach medycznych pełnej EDM oraz utworzenia usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia (usług e-zdrowia) kluczową usługą będzie gromadzenie i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).  

W ramach niniejszego projektu przewidziano wsparcie na:

a) wdrożenie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w tym;

 • rozbudowa istniejących systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM);
 • budowa systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w podmiotach nieposiadających systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM);
 • zakup infrastruktury wyposażenia serwerowni (serwery, urządzenia sieciowe, urządzenia zasilania i podtrzymania zasilania, ochrony sieci) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych;
 • komputery i inny sprzęt komputerowy pod warunkiem uzasadnienia potrzeb w zakresie wdrożenia systemów wymienionych w ppkt i. lub ppkt. ii zgodnie z pkt. III ust1. Załącznika do Uchwały Nr 23 /2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o której mowa w §1 ust VII niniejszego Regulaminu.

 b) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, w tym:

 • aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi systemami i/lub budowanymi z zakresu e-zdrowia.

 c) rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych.

Okres realizacji: 2015-10-01 do 2022-06-30

Krótki opis: Projekt dostosuje systemy informatyczne Partnerów, głównie szpitali do wymogów pracy w oparciu o dokumentację medyczną w postaci elektronicznej i umożliwienie im przekazywanie informacji o zdarzeniach medycznych do CSIOZ, zgodnie z wymogami Ustawy o SIOZ, obsługę e-recept i eskierowań oraz stworzenie możliwości udostępnienia pacjentom elektronicznej dokumentacji medycznej. Ze względu na różny poziom infrastruktury partnerów systemy teleinformatyczne będą dostosowane indywidualnie do posiadanego sprzętu i oprogramowania w taki sposób aby we wszystkich jednostkach zastosowane rozwiązania gwarantowały i podnosiły bezpieczeństwo w zakresie ciągłości działania systemów na poziomie 4-tej klasy dostępności systemów informatycznych. Cele projektu są zgodne z celem Działania7.1 Rozwój e-społeczeństwa RPO2014-2020 oraz zgodny z celami szczegółowymi tej osi priorytetowej to jest: upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących sektora administracji publicznej. Planowane jest terminowe osiągnięcie zdolności do udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Ustawy o SIOZ. Planowane jest osiągnięcie 5 wskaźników produktu oraz 1 rezultatu tj: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja, Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego-wartość docelowa dla nich to 20 szt.; Przestrzeń dyskowa serwerowni-wartość docelowa to 1200 TB; Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja-wartość docelowa 38 szt; . Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego-wartość docelowa to 2000 szt./rok. W ramach Projektu realizowane będzie 21 zadań. Wydatki ogółem 61 295 952,25; niekwalifikowalne 1 948 883,71; kwalifikowalne 59 347 068,54; z czego dofinansowanie na kwotę 50 445 008,25.

 

Projekt „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Kod i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie kod i nazwa: RPSW.07.01.00 Rozwój e-społeczeństwa oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions