O projekcie

Stop wirusowi!

Tytuł projektu

"Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim"

Projekt realizowany w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego (zespół złożony z pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr 82 / 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) z 5 podmiotami leczniczymi podległymi pod Województwo Świętokrzyskie - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Stop Wirusowi

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia oraz do informacji o profilaktyce zapobiegania zarażeniom SARS-Cov-2 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez pomoc psychologiczną, poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin, działania informacyjnoedukacyjne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w narzędzia niezbędne do wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego i pracowników szpitali i placówek wojewódzkich. Wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony pracowników a ponadto, wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Okres realizacji od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. Zakładane wskaźniki kluczowe 1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - 6 2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 - 100% Wartość projektu: 37 609 532,65 zł. w tym wkład własny: 2 519 839,43 zł. Wartość dofinansowania z UE: 35 089 693,22 zł.

Zadanie 4 - nazwa

Wsparcie Woj. Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (01.03.2020 r. - 30.06.2021r.) typ 1

Zadnie polega na wsparciu WSSCG oraz jego personelu w liczbie 739 osób (613K, 126M) w tym – personel medyczny 562 osoby (480K, 82M) oraz pozostały personel 177 osób (133K, 44M), w zakresie zakupu niezbędnych środków ochrony indywidualnej pracowników: maski, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, okulary, bury ochronne, czepki itp. oraz produktów do dezynfekcji i sterylizacji. Zakres zadania obejmuje również: - zakup materiałów i sprzętu do gromadzenia odpadów medycznych, prowadzenia terapii oddechowej, środków ochrony oraz niezbędnego sprzętu medycznego przeznaczonego do opieki nad pacjentami izolowanymi podejrzanymi o zakażenie – zakup testów oraz podstawowego wyposażenia pracowni biologii molekularnej, - zakup materiałów technicznych niezbędnych do przeprowadzenia prac dostosowawczych oraz usług w zakresie adaptacji pomieszczeń do nowych wymagań epidemiologicznych. Zakup środków trwałych
w tym:  urządzenia do automatycznej izolacji RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz zakup tunelu detekcyjnego z funkcją dezynfekcji .

Finansowanie zadania dla szpitala

Wartość zadania dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Nr umowy: RPSW.09.02.03-26-0009/20 -00

Wartość ogółem

Wartość dofinansowania ogółem: 4 906 758,36 zł

Wartość dofinansowania

Wysokość dofinansowania z projektu: 4 597 051,27 zł

Wkład własny

Wysokość wkładu własnego: 309 707,09 zł

RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW

RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20

Stop Wirusowi

Informacja o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu 01-03-2020 do 30-06-2021 r.