STOP WIRUSOWI

ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Chroń siebie i innych


Przestrzegaj kilku prostych zasad


Myj często ręce

Często myj ręce a następnie je zdezynfekuj.

Zachowaj dystans 

Zachowuj dystans w zatłoczonych miejscach

Zakrywaj usta i nos

Zakładaj maseczkę zakrywając usta i nos

Stop wirusowi

O projekcie

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

Zapobieganie rozprzestrzeniania się
COVID-19 w Województwie Świętokrzyskim.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem.