Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na Bloku Operacyjnym oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na Bloku Operacyjnym oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020. 295 tekst jednolity z późn. zm.)
 
I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
1. Nazwa:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
2. Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel: (0-41) 34-655-45
II PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:
 
1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na Bloku Operacyjnym oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.08.2021r. do 31.07.2024r.
2.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
III POZOSTAŁE INFORMACJE
 
1. Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).
2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Kryteria oceny ofert:

  • Cena
  • Jakość
  • Kompleksowość
  • Ciągłość
  • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części

4 Termin składania ofert: 9 lipiec 2021 r. do godziny 10.00
5.Sposób składania ofert: forma pisemna, w zamkniętej, kopercie oznakowanej odpowiednim napisem: “Oferta na świadczenia zdrowotne w charakterze pielęgniarki (nazwa Oddziału) …. Nie otwierać do dnia …….. r. do godz 12 oraz danymi oferenta w siedzibie udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060
Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
6. Otwarcie ofert: nastąpi: 9 lipiec 2021r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia
7. Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcie konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń
8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.
9. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i art . 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019. 1373 z późn. zm.).

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na Bloku Operacyjnym oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Przewiń na górę
Skip to content