Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dział Kadr

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Katarzyna Resztak

Kierownik Działu Kadr

Profil komórki

Do zadań Działu Kadr należy:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracy
 • przygotowywanie projektów umów w tym umów cywilno – prawnych,
 • przygotowywanie, ewidencjonowanie i potwierdzanie zgodności odbytych delegacji służbowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie ewidencji absencji pracowników,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych związanych z realizowanym przez Sekcję procesem zarządzania zasobami ludzkimi,
 • sprawdzanie zgodności opracowywanych przez komórki organizacyjne harmonogramów pracy
  z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • sprawdzanie pod względem zgodności z zawartymi umowami rachunków przedstawianych do zapłaty.
 • organizacja i przeprowadzanie systematycznych ocen pracowników,
 • opracowywanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne,
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich i kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego Sekcji,
 • przygotowywanie i wydawanie identyfikatorów pracownikom,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy,
 • opracowywanie, na zlecenie przełożonych, analiz dotyczących zatrudnienia,
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 • bieżące informowanie kierowników komórek organizacyjnych o zmianach następujących w prawie pracy,
 • prowadzenie statystyki publicznej oraz sprawozdawczości wymaganej przez organy zewnętrzne,
 • prowadzenia spraw związanych z kształceniem zawodowym pracowników, odbywaniem staży specjalizacyjnych i podyplomowych oraz praktyk zawodowych odbywanych na podstawie umów,
 • współpraca z organami administracji państwowej w zakresie i na zasadach uregulowanych przepisami nadrzędnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników Szpitala od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny, współpraca w tym zakresie
  z Inspektorem ds. obronnych i obrony cywilnej.

W celu skutecznego wykonywania działalności statutowej Dział Kadr współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi WSS.

Lokalizacja Budynek D, II piętro 

Numery bezpośrednie:

Szpital: +48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Kierownik – 230
Dział Kadr – 123
Nr. komórkowy – 607 508 083

Przewiń na górę
Skip to content