Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Wiesław Loch

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Profil komórki

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego
  w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
  z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny,
tel. 41 34-655-45 do 48, czerwonagora@czerwonagora.pl, fax. 41 346 55 67, NIP: 9591289964, REGON: 000296213 (zwany dalej Szpitalem)- informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel. 41 34-655-45 do 48, czerwonagora@czerwonagora.pl, fax. 41 346 55 67, NIP: 9591289964, REGON: 000296213
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Szpital to: Wiesław Loch, e-mail: iod@czerwonagora.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków statutowych Szpitala, wyłącznie dla należytego stosowania przepisów prawa, na podst. art. 6 ust.1 lit. a-e, RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, ani  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 5. W Szpitalu obowiązuje „Polityka realizacji praw i wolności osób, których dotyczą dane” dostępna u IOD, uwzględniająca m.in. przysługujące Pani/Panu, na zasadach określonych RODO, prawo: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania swoich danych (o ile są nieprawidłowe) oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1) podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów ze Szpitalem;
  2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. W Szpitalu wdrożono zasady wynikające z RODO, w szczególności dotyczące minimalizacji celu przetwarzania danych, zasady zgodności z prawem i wprowadzonymi na jego podstawie wewnętrznymi procedurami.
 8. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych, udzieli ich Inspektor Ochrony Danych wskazany w ust. 2 powyżej.

Lokalizacja Budynek D, poziom -1

Numery bezpośrednie:

Szpital: +48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Inspektor ochrony danych osobowych. – 211.

Przewiń na górę
Skip to content