Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Statut i status Szpitala

Logo WSS w Czerwonej Górze, logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2020.295 ze zm.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z pełną treścią Statutu naszego Szpitala.

Statut Szpitala

Uchwała w sprawie nadania Statutu

Status Szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zwany  dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z póżń. zm).Zakład może używać nazwy skróconej w brzmieniu: WSS.  Zakład posiada osobowość prawną.Podmiotem tworzącym Zakładu jest  Województwo Świętokrzyskie.

W zakresie spraw niezastrzeżonych ustawami do kompetencji Sejmiku, wszelkie uprawnienia wykonuje Zarząd Województwa. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Województwo Świętokrzyskie.

Zakład działa na podstawie:

1.       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2015 r. ,poz. 618 j.t. z późn. zm);

2.       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 330 j.t. z późn. zm.);

3.       ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
          (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1138, z późn. zm.);

4.       ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 885 j.t. z późn. zm.);

5.       niniejszego statutu;

6.       innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego pod numerem 0000009315.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze posiada identyfikator wg systemu REGON: 000296213 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 959 12 89 964.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze prowadzi działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przewiń na górę
Skip to content