Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Waldemar Wrona

Przewodniczący

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Rafał Szpak

Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Henryk Milcarz

Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Agnieszka Buras

Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Jolanta Tyjas

Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Przemysław Wolak

Przedstawiciel Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

UCHWAŁA NR 151/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019

w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Na podstawie art. 48 ust.5 i ust.6 pkt.2 lit a i b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2018.2190) oraz § 12 ust. 2 pkt. Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała
w Czerwonej Górze uchwala się, co następuje:

§1

Stwierdza się, że Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w obecnej kadencji pracować będzie
w następującym składzie:

Przewodniczący:
Pan Waldemar Wrona

Członkowie:
1/. Pan Rafał Szpak – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
2/. Pan Henryk Milcarz – przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
3/. Pani Agnieszka Buras – przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
4/. Pani Jolanta Tyjas– przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała
w Czerwonej Górze

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 126/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marszałek Województwa
Andrzej Bętkowski

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku
i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu. Województwo Świętokrzyskie powołuje i odwołuje Radę Społeczną Zakładu oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.

1. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
1) Uchwalanie statutu Zakładu i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Województwa.
2) Przedstawianie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu.
3) Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku
4) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
5) Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu,
6) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
7) Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,
8) Wnioskowanie w sprawie dokonywania okresowej oceny działalności merytorycznej Zakładu przez właściwy organ kontrolny,
9) Wnioskowanie w sprawie dodatkowych umów na świadczenia zdrowotne.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Zakładu.
W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi Zakładu odwołanie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Rada Społeczna składa się z 5 osób,
W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego lub jego przedstawiciel
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
b) przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w liczbie 3 osób,
Skład Rady Społecznej stwierdza uchwałą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Kadencja Rady Społecznej upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji.
Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub powołanie nowego członka.

Przewiń do góry
Skip to content