Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dział Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

inż. Rafał Bator

Kierownik

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Aneta Malinowska

Z-ca Kierownika

Profil komórki

Do zadań Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ należy:
 • Przygotowywanie ofert  umożliwiających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Nadzorowanie realizacji umów zawartych z NFZ. Sporządzanie wniosków do płatnika dot. zmian
  w planach rzeczowo-finansowych wpływających na bieżący poziom finansowania;
 • Analiza świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach realizowanego kontraktu z NFZ
  z podziałem na rodzaje i zakresy. Bieżąca analiza wykonania kontraktu (monitorowanie bieżącej realizacji limitów miesięcznych w odniesieniu do zawartych umów oraz ocena możliwości realizacji zakontraktowanych  limitów finansowych);
 • Analiza prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z postanowień zawartych
  w umowach i obowiązujących przepisach;
 • Kontrola poprawności przekazywanych do NFZ  danych, pod względem ich zgodności
  z wymogami NFZ obowiązującymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń;
 • Obsługa Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ;
 • Zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości oraz rachunków do NFZ;
 • Przygotowywanie sprawozdawczości i  przesyłanie rachunków do NFZ  za wykonane usługi medyczne w poszczególnych rodzajach świadczeń w wymaganych terminach;
 • Fakturowanie należności za okres sprawozdawczy i  wystawianie korekt wygenerowanych z systemu płatnika wynikających z wstecznej weryfikacji za cały okres realizacji umowy. Wystawianie faktur za wykonane usługi medyczne w terminach wynikających z umów;
 • Wymiana danych z NFZ dotyczących wykonanych usług w formacie wymaganym przez płatnika;
 • Sporządzanie zestawień statystyczno-sprawozdawczych, przygotowywanie analiz dotyczących rozliczania świadczeń oraz wykonania  świadczeń wg klasyfikacji JGP w poszczególnych rodzajach świadczeń;
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem zrealizowanych świadczeń – dokonywanie szczegółowej weryfikacji udzielonych świadczeń pod kątem poprawności kodowania wg JGP oraz zakwestionowanych i niezapłaconych przez NFZ świadczeń;
 • Współpraca z NFZ i świadczeniodawcami  w zakresie  wyjaśniania przyczyn powstałych koincydencji usług;
 • Wystawianie kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, organizacja, planowania terminów konsyliów, nadzór nad prawidłowym przebiegiem planu leczenia pacjenta opracowanym przez WZT, bieżąca weryfikacja i korekty błędów dotyczących rozliczeń w ramach pakietu onkologicznego;
 • Zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, nadzór nad dokumentacją związaną   z kartą diagnostyki
  i leczenia pacjenta.
 • Zbieranie, opracowywanie, przekazywanie analiz i danych o działalności oddziałów statystyk szpitalnych do wszystkich jednostek, którym Szpital ma obowiązek przekazywać w/w dane;
 • Sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w Archiwum Zakładowym;
 • Terminowe przygotowywanie danych statystycznych wykonywanych przez Szpital;
 • Nadzór nad organizacją i korzystaniem z Archiwum Zakładowego;
 • Obsługa interesantów: wydawanie zaświadczeń o pobycie w szpitalu, odpisów dokumentacji leczenia;
 • Prowadzenie korespondencji ogólnej dotyczącej pacjentów Szpitala;
 • Sprawowanie nadzoru nad terminowym przekazywaniem danych dotyczących pacjentów oczekujących na leczenie do Oddziału Świętokrzyskiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Prowadzenie i uaktualnianie ewidencji pacjentów przebywających w Szpitalu;
 • Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej

Lokalizacja Budynek D –  Parter

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:
Kierownik – 310
Biuro – 160
Koordynator Ścieżki Onkologicznej – 195


Przewiń na górę
Skip to content