Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
fax: (22) 506 50 64

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

 • poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00
 • środa w godzinach od 9.00 do 15.00
 • czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
 • piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
niebieska ikona na szarym tlen z czarnym napisem Rzezcnik Praw Pacjenta

 

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, ustanowionym w celu ochrony praw pacjenta.

Nad działalnością Rzecznika nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 2. prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. Opracowanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 5. występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, bądź
  o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 6. opracowanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedze
  o ochronie praw pacjenta;
 7. współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw,
  w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia.
 8. przestawienie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samochodom zawodów medycznych ocen i wniosków zamierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 10. analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 11. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

  Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

Przewiń na górę
Skip to content