Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikat Akredytacyjny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze po raz kolejny uzyskał Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia kierującego się rekomendacją Rady Akredytacyjnej, której podstawą jest dokumentacja przekazana przez Ośrodek Akredytacyjny. Ocena dokonywana przez Ośrodek Akredytacyjny opiera się na:

  • wynikach przeglądu jednostki prowadzonego przez wizytatorów akredytacyjnych w czasie ich pobytu w jednostce, który sprowadza się do oceny stopnia spełniania przez jednostkę standardów akredytacyjnych,
  • wynikach ankietyzacji pacjentów jednostki przeprowadzonej przez Ośrodek w zakresie określonym standardami.

                  Akredytacja jest systemem zewnętrznej oceny jakości stworzonym dla potrzeb ochrony zdrowia. Ocena dotyczy szpitala jako całości: przeglądowi podlega pełny zakres działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Akredytacja dotyczy zakładów opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie według określonych standardów. Akredytacja, jako system zewnętrznej oceny szpitala, inicjuje i stymuluje wewnętrzne działania dla ciągłej poprawy jakości oraz wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala. Pełne i świadome wdrożenie standardów akredytacyjnych pozwala stworzyć dobrze zorganizowaną placówkę. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, ale także personelu medycznego i pozostałych pracowników. Akredytacja daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk
i zagrożeń, co bezpośrednio przenosi się na bezpieczeństwo Pacjentów.

Certyfikat ISO 9001:2015

W dniu 26.04.2020r., po przeprowadzeniu  przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą zewnętrznej weryfikacji, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
w Czerwonej Górze uzyskał certyfikat zaświadczający o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015.

Audit poprzedzający nadanie certyfikatu miał za zadanie potwierdzenie spełnienia określonych wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie: Lecznictwo szpitalne, AOS, ASDK, Rehabilitacja ambulatoryjna, Profilaktyczne programy zdrowotne i programy lekowe, Diagnostyka w zakresie udzielania świadczeń w pracowniach, Świadczenia odrębnie kontraktowane, Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Czym jest norma ISO?  ISO to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, stowarzyszenia, które w swoim gronie skupia przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych. ISO jest organizacją pozarządową i dobrowolną. Czuwa ona nad standaryzacją czyli ujednoliceniem  różnych dziedzin życia między innymi działalności szpitali. Europejskie doświadczenia potwierdzają, że poziom usług medycznych świadczonych
w placówkach, które spełniają wymogi ISO 9001 jest wyższy niż w pozostałych. Wdrożenie oraz stosowanie się do norm systemu zarządzania jakością ISO w Naszym Szpitalu pozwoliło nam na systematyczne kontrolowanie jakości oferowanych przez nas usług, co skutkuje  podwyższeniem poziomu dbałości o dobro pacjenta.
Jak wykazał ostatni Audit, dobra organizacja pracy naszych pracowników przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania Naszego Szpitala, a tym samym do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych.

CERTYFIKAT Szpital Dobrej Praktyki  Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przeszedł pozytywnie proces weryfikacji przez Radę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) spełnienia  standardów w zakresie dobrej praktyki żywienia klinicznego i otrzymał certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki  Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie”.

Szpitale ubiegające się o certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” musiały złożyć deklarację, spełnić liczne wymagania oraz przejść oficjalną certyfikację pod okiem zespołu rady ekspertów. Program określa zasady niezbędne do wdrożenia dobrej praktyki leczenia żywieniowego,
w każdym szpitalu starającym się o certyfikat. Dla realizacji tych zasad niezbędne jest w szczególności dokonywanie rzetelnej i regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz udostępnienie leczenia żywieniowego dla każdego pacjenta ze wskazaniami.
Otrzymanie certyfikatu wyróżnia szpital oraz potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej. Certyfikowane placówki spełniają liczne wymagania, takie jak dostęp do kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego, laboratorium analitycznego, czy poradnictwa żywieniowego.

Przewiń do góry
Skip to content