Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikat Akredytacyjny

W dniu 10 sierpnia 2021 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze po raz piąty uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, przyznawany przez Ministra Zdrowia, kierującego się rekomendacją Rady Akredytacyjnej, której podstawą jest dokumentacja przekazana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Akredytacja jest systemem zewnętrznej oceny jakości stworzonym dla potrzeb ochrony zdrowia. Ocena dotyczy Szpitala jako całości, przeglądowi podlega pełny zakres działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Akredytacja dotyczy zakładów opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie według określonych standardów.
Proces akredytacji w Polsce jest prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostkę podległą Ministerstwu Zdrowia. Ocena dokonywana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia opiera się na wynikach przeglądu jednostki przeprowadzonego przez Wizytatorów Akredytacyjnych, który sprowadza się do oceny stopnia spełniania przez jednostkę Standardów Akredytacyjnych.

Akredytacja uzyskiwana jest na okres 3 lat. Potwierdzeniem uzyskania Akredytacji jest Certyfikat Akredytacyjny, przyznawany przez Ministra Zdrowia z określoną datą ważności.

Akredytacja inicjuje wewnętrzne procesy ukierunkowane na ciągłą poprawę jakości, przez co wpływa na podwyższenie jakości świadczonych usług medycznych. Wdrożenie Standardów Akredytacyjnych umożliwia skuteczną identyfikację i eliminację wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń, co bezpośrednio przenosi się na bezpieczeństwo Pacjentów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej znalazł się w gronie Szpitali Akredytowanych, co potwierdza, że jest Szpitalem bezpiecznym i przyjaznym pacjentowi, a poziom realizowanych usług medycznych jest na wysokim poziomie.

Certyfikat ISO 9001:2015

W dniu 26 kwietnia 2020 roku, po przeprowadzeniu przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą zewnętrznej weryfikacji, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze po raz piąty uzyskał Certyfikat zaświadczający o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Audit poprzedzający nadanie Certyfikatu miał za zadanie potwierdzenie spełnienia określonych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: Lecznictwo szpitalne, AOS, ASDK, Rehabilitacja ambulatoryjna, Profilaktyczne programy zdrowotne i programy lekowe, Diagnostyka w zakresie udzielania świadczeń w pracowniach, Świadczenia odrębnie kontraktowane, Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

5 kwietnia 2022 roku, skuteczność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2015, została potwierdzona w wyniku II Auditu Nadzoru, który został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą po upływie dwu lat od nadania Certyfikatu.

Normy ISO są dokumentami opracowywanymi przez niezależnych, międzynarodowych ekspertów z danej dziedziny gospodarki. Zawierają informacje, wskazówki oraz zbiory dobrych praktyk, dotyczące różnorodnych aspektów działalności. Normy ISO regulują i ujednolicają, między innymi działalność Szpitali.

Norma ISO 9001:2015 kładzie nacisk na podejście procesowe, niezbędne do rozwoju, wdrożenia i poprawy skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Podejście procesowe ma zwiększać zadowolenie klientów, uwzględniać ryzyka i szanse, uzupełniać strategię biznesową i wspierać organizację w realizacji celów i poprawie wyników. Norma opiera się na zarządzaniu ryzykiem, które rozpatrywane jest w kontekście całej organizacji, jej celów i procesów. Norma stawia wymagania w zakresie konieczności uwzględniania rodzajów ryzyka i szans oraz podejmowania działań w odpowiedzi na ryzyko.

Wdrożenie oraz stosowanie Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, przyczyniło się do usprawnienia funkcjonowania Szpitala, pozwoliło na systematyczne sprawdzanie i doskonalenie jakości oferowanych usług, co bezpośrednio przekłada się na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

CERTYFIKAT Szpital Dobrej Praktyki  Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przeszedł pozytywnie proces weryfikacji przez Radę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) spełnienia  standardów w zakresie dobrej praktyki żywienia klinicznego i otrzymał certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki  Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie”.

Szpitale ubiegające się o certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” musiały złożyć deklarację, spełnić liczne wymagania oraz przejść oficjalną certyfikację pod okiem zespołu rady ekspertów. Program określa zasady niezbędne do wdrożenia dobrej praktyki leczenia żywieniowego, w każdym szpitalu starającym się o certyfikat. Dla realizacji tych zasad niezbędne jest w szczególności dokonywanie rzetelnej i regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz udostępnienie leczenia żywieniowego dla każdego pacjenta ze wskazaniami.

Otrzymanie certyfikatu wyróżnia szpital oraz potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej. Certyfikowane placówki spełniają liczne wymagania, takie jak dostęp do kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego, laboratorium analitycznego, czy poradnictwa żywieniowego.

Certyfikat "Szpital bez bólu"

Dnia 26 września 2022 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze uzyskał po raz szósty Certyfikat „Szpital bez bólu”.
Certyfikat jest przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich i Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym.

Program „Szpital bez bólu” zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, polega na nadawaniu Certyfikatu placówkom, które wprowadziły standardy uśmierzania bólu pooperacyjnego i spełniają określone kryteria, aby otrzymać Certyfikat, tj.: monitoring natężenia bólu oraz leczenia bólu u wszystkich Pacjentów w Oddziale, informowanie Pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania i leczenia bólu, monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych.

Uzyskany Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów leczenia bólu, potwierdzeniem wysokiej  jakości działań ukierunkowanych na uśmierzanie bólu pooperacyjnego w naszym Szpitalu, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie satysfakcji Pacjentów ze świadczonych usług medycznych.

Akredytacja inicjuje wewnętrzne procesy ukierunkowane na ciągłą poprawę jakości, przez co wpływa na podwyższenie jakości świadczonych usług medycznych. Wdrożenie Standardów Akredytacyjnych umożliwia skuteczną identyfikację i eliminację wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń, co bezpośrednio przenosi się na bezpieczeństwo Pacjentów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej znalazł się w gronie Szpitali Akredytowanych, co potwierdza, że jest Szpitalem bezpiecznym i przyjaznym pacjentowi, a poziom realizowanych usług medycznych jest na wysokim poziomie.

Przewiń na górę
Skip to content