Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie znieczulenia do zabiegów neurochirurgicznych ( onkologicznych ) w obrębie kręgosłupa, zabiegów laparoskopowych prostatectomii radykalnej wspomaganej systemem robotycznym, w zakresie znieczulenia pacjenta do zabiegu operacyjnego z grupy JPG H-14 tj. endoprotezoplastyka stawu biodrowego

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

  2. Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie znieczulenia do zabiegów neurochirurgicznych ( onkologicznych ) w obrębie kręgosłupa, zabiegów laparoskopowych prostatectomii radykalnej wspomaganej systemem robotycznym, w zakresie znieczulenia pacjenta do zabiegu operacyjnego z grupy JPG H-14 tj. endoprotezoplastyka stawu biodrowego na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne)

  1. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 15.05.2023r. do 14.05.2026r.

  2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

1.Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

2. Kryteria oceny ofert: cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

4. Sposób składania oferty: forma pisemna

5.Termin składania ofert: 05 maja 2023 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego
zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Otwarcie ofert: nastąpi: 05 maja 2023r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
i warunków wymaganych od składających ofertę.

V. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stornie internetowej www. czerwonagora.pl

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie znieczulenia do zabiegów neurochirurgicznych ( onkologicznych ) w obrębie kręgosłupa, zabiegów laparoskopowych prostatectomii radykalnej wspomaganej systemem robotycznym, w zakresie znieczulenia pacjenta do zabiegu operacyjnego z grupy JPG H-14 tj. endoprotezoplastyka stawu biodrowego
Przewiń na górę
Skip to content