Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale V Chorób Wewnętrznych, na Izbie Przyjęć

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale V Chorób Wewnętrznych, na Izbie Przyjęć

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020. 295 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
1. Nazwa:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
2. Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel: (0-41) 34-655-45
II PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na oddziale V Chorób Wewnętrznych, na Izbie Przyjęć (kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie)

2.Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.07.2021r. do 30.06.2024r.

3.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Kryteria oceny ofert:

  • Cena
  • Jakość
  • Kompleksowość
  • Ciągłość
  • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części

4 Termin składania ofert: 18 czerwiec 2021 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia
(Sekretariat) lub listownie na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania)

5. Otwarcie ofert: nastąpi: 18 czerwiec 2021r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia

6. Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcie konkursu, o czym
Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

10. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i art . 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019. 1373 z późn. zm.).

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale V Chorób Wewnętrznych, na Izbie Przyjęć
Przewiń na górę
Skip to content