Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Konkurs  na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu  MZ
z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
( Dz. U. Nr 151 poz. 896 z póź. zm.) proszeni są o składanie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  • prawo wykonywania zawodu;
  • opisana koncepcja kierowania Zakładem;
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
    w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Do konkursu  może przystąpić osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie była karana,
5) posiada  wykształcenie wyższe – tytuł mgr pielęgniarstwa oraz dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa opieki długoterminowej lub geriatrii,

6) posiada minimum 10 – letnia doświadczenie zawodowe, w tym  udokumentowane 5 lat pracy
 z pacjentami wentylowanymi inwazyjnie i nieinwazyjnie.

Dokumenty można przesyłać na adres Szpitala lub składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 20.05.2022r. z  dopiskiem na kopercie„ Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego”.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dział Kadr pod numerem
 tel: (041) 34-655-45 w.230

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)      Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko  Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko  Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego;

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

                                                                                                                      ………………………………………..
                                                                                                                 (data i podpis kandydata do pracy)

Dokumenty do pobrania – konkurs  na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Konkurs  na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
Przewiń na górę
Skip to content