Dział Eksploatacyjno – Inwestycyjny

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Grzegorz Stokowiec

Kierownik Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Grzegorz Śledź

Koordynator Sekcji Technicznej

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Mateusz Kaczor

p.o Koordynatora Sekcji Gospodarczej

Profil komórki

 Działem kieruje Kierownik Działu Eksploatacyjno – Inwestycyjnego, który służbowo podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Organizacyjnych.

W skład działu wchodzą:

 • Sekcja Obsługi Technicznej;
 • Sekcja Gospodarcza;

Do podstawowych obowiązków Kierownika Działu Eksploatacyjno – Inwestycyjnego należy:

 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej Szpitala i Przychodni;
 • zapewnienie stałego oraz awaryjnego zabezpieczenia zakładu w energie elektryczną, cieplną, wodę, gazy medyczne; 
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury budowlanej i instalacyjnej Szpitala;
 • opracowywanie i wdrażanie programów likwidacji uchybień budowlanych i instalacyjnych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i materiałowych Szpitala;
 • nadzór merytoryczny nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi
  w zakresie związanym z działalnością Działu;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego zużycia wody, paliw, energii elektrycznej
  i cieplnej;
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji zadań określonych dla Działu Eksploatacyjno – Inwestycyjnego;
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

Sekcja Obsługi Technicznej

Sekcją Obsługi Technicznej kieruje Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacyjno – Inwestycyjnego.

Podstawowe zadania Sekcji Obsługi Technicznej:

 • sprawowanie całodobowej obsługi technicznej Szpitala; 
 • obsługa techniczna, konserwacja i naprawy w zakresie instalacji i urządzeń: wentylacji mechanicznej
  i klimatyzacji, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pary i ciepła technologicznego, sygnalizacji alarmowych, punktów poboru i rozprężalni gazów medycznych, próżni;
 • przeprowadzanie prac konserwacyjnych, napraw i remontów w zakresie budowlano – instalacyjnym; 
 • utrzymanie infrastruktury budowlanej w należytym stanie technicznym;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi
  w zakresie: dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, gazów technicznych, obsługi kotłowni, ochrony obiektów i mienia Szpitala, robót budowlanych.

Sekcja Gospodarcza

Sekcją Gospodarczą kieruje Koordynator Sekcji Gospodarczej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacyjno – Inwestycyjnego.

Podstawowe zadania Sekcji Gospodarczej:

 • zapewnienie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz merytoryczny nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami;
 • prowadzenie punktu ksero;
 • rozliczanie transportu sanitarnego realizowanego przez firmę zewnętrzną i prowadzenie okresowych analiz w tym zakresie;
 • prowadzenie depozytu odzieży pacjentów;
 • prowadzenie punktu rotacji i ekspedycji bielizny;
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej i rozliczanie rozmów;
 • organizacja i nadzór nad depozytem kluczy;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia biurowego w pomieszczeniach ogólnodostępnych i ciągach komunikacyjnych;
 • przeprowadzanie kasacji i likwidacji składników majątkowych Szpitala;
 • prowadzenie rejestru używanych w Szpitalu pieczątek, zamawianie oraz likwidacja (kasacja) nieaktualnych lub zniszczonych pieczątek;
 • przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych na usługi i dostawy merytorycznie związane z działalnością Sekcji;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi;
 • bezpośredni nadzór nad realizacją zadań dotyczących gospodarki wodno – ściekowej.

Lokalizacja Budynek E, parter 

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Kierownik Działu – 233
Koordynator Sekcji
Technicznej – 179
Koordynator Sekcji Gospodarczej – 179

Przewiń na górę
Skip to content