Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dział Techniczno – Gospodarczy

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Grzegorz Stokowiec

Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Grzegorz Śledź

Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Agata Romaniec - Stachura

Koordynator Sekcji Wodno – Ściekowej i Ciepłowniczej

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Anna Kwiecińska

Koordynator Sekcji Gospodarczej

Profil komórki

Działem kieruje Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego, który służbowo podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Inwestycyjno – Technicznych

W skład działu wchodzą:

 • Sekcja Obsługi Technicznej;
 • Sekcja Gospodarcza;
 • Sekcja Wodno – Ściekowa i Ciepłownicza

Do podstawowych obowiązków Kierownika Działu Techniczno – Gospodarczego należy:

 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej Szpitala i Przychodni;
 • zapewnienie stałego oraz awaryjnego zabezpieczenia zakładu w energie elektryczną, cieplną, wodę, gazy medyczne; 
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury budowlanej i instalacyjnej Szpitala;
 • opracowywanie i wdrażanie programów likwidacji uchybień budowlanych i instalacyjnych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i materiałowych Szpitala;
 • nadzór merytoryczny nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi
  w zakresie związanym z działalnością Działu;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego zużycia wody, paliw, energii elektrycznej i cieplnej;
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji zadań określonych dla Działu Techniczno – Gospodarczego;
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych;

Sekcja Obsługi Technicznej

Sekcją Obsługi Technicznej kieruje Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Techniczno – Gospodarczego.

Podstawowe zadania Sekcji Obsługi Technicznej:

 • sprawowanie całodobowej obsługi technicznej Szpitala; 
 • obsługa techniczna, konserwacja i naprawy w zakresie instalacji i urządzeń: wentylacji mechanicznej
  i klimatyzacji, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pary i ciepła technologicznego, sygnalizacji alarmowych, punktów poboru i rozprężalni gazów medycznych, próżni;
 • przeprowadzanie prac konserwacyjnych, napraw i remontów w zakresie budowlano – instalacyjnym; 
 • utrzymanie infrastruktury budowlanej w należytym stanie technicznym;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi w zakresie: dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, gazów technicznych, obsługi kotłowni, ochrony obiektów i mienia Szpitala, robót budowlanych.

Sekcja Gospodarcza

Sekcją Gospodarczą kieruje Koordynator Sekcji Gospodarczej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Techniczno – Gospodarczego.

Podstawowe zadania Sekcji Gospodarczej:

 • zapewnienie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz merytoryczny nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami;
 • prowadzenie punktu ksero;
 • rozliczanie transportu sanitarnego realizowanego przez firmę zewnętrzną i prowadzenie okresowych analiz w tym zakresie;
 • prowadzenie depozytu odzieży pacjentów;
 • prowadzenie punktu rotacji i ekspedycji bielizny;
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej i rozliczanie rozmów;
 • przeprowadzanie kasacji i likwidacji składników majątkowych Szpitala;
 • prowadzenie rejestru używanych w Szpitalu pieczątek, zamawianie oraz likwidacja (kasacja) nieaktualnych lub zniszczonych pieczątek;
 • przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych na usługi i dostawy merytorycznie związane z działalnością Sekcji;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi;

Sekcja Wodno-Ściekowa i Ciepłownicza

Sekcją Wodno-Ściekową i Ciepłowniczą kieruje Koordynator Sekcji Wodno-Ściekowej i Ciepłowniczej , który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Techniczno – Gospodarczego.

Lokalizacja Budynek E, poziom 0 

Numery bezpośrednie:
Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:
Kierownik Działu – 233
Koordynator Sekcji
Technicznej – 224
Koordynator Sekcji Gospodarczej – 179
Koordynator Sekcji Wodno – Ściekowej i  Ciepłowniczej – 193

Przewiń na górę
Skip to content