Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego
logo projektu Inplamed

Nazwa projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

Miejsce realizacji: WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Partnerami w projekcie są następujące podmioty lecznicze:

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 5. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
 7. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna,
 8. Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu,
 9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,
 11. Szpital Powiatowy w Chmielniku,
 12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
 14. Samodzielny Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,
 15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie,
 16. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 17. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
 18. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
 19. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II,
 20. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Wartość projektu:

 • Wartość ogółem: 69 264 676,43 zł
 • Wydatki kwalifikowane: 67 230 141,22 zł
 • Wkład UE: 57 145 619,91 zł
 • Wkład własny całkowity: 12 119 056,52 zł, w tym:
 • Wydatki kwalifikowane: 10 084 521,31
 • Wydatki niekwalifikowane: 2 034 535,21 zł

W tym dla:  Wojewódzkiego Szpitala Spec. im. św. Rafała w Czerwonej Górze 

 • Wartość ogółem partnera: 5 142 706,71 zł
 • Wkład UE: 4 370 208,79 zł
 • Wkład własny całkowity: 772 497,92 zł, w tym:
 • wydatki kwalifikowane: 771 213,47 zł
 • dofinansowanie wydatków kwalifikowanych z budżetu województwa świętokrzyskiego: 646 528,93 zł
 • wydatki niekwalifikowane: 1 284,43 zł
 • wkład własny wydatki kwalifikowane: 124 684,56

Cele projektu i planowane efekty:

Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w placówkach medycznych objętych projektem, z zastosowaniem rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z regulacjami i wymogami prawnymi, protokołami przyjętymi w ochronie zdrowia,
a także wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie
i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Cel ten przekłada się na usprawnienie zarządzania i podniesienie jakości procesów leczniczych. W efekcie zrealizowanego przedsięwzięcia podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie uzyskają zdolność do wytworzenia EDM w wymaganym zakresie przez System informacji Medycznej. Nastąpi również poprawa funkcjonowania placówek medycznych w zakresie przebiegu leczenia, konsultacji medycznych czy też zarządzania. Docelowo poprzez informatyzację oczekuje się, że pacjenci uzyskają poprawę standardu leczenia pacjentów
i nastąpi skrócenie procesu leczenia.

Z punktu widzenia planowanego w ramach projektu InPlaMed WŚ wdrożenia w placówkach medycznych pełnej EDM oraz utworzenia usług elektronicznych
w obszarze ochrony zdrowia (usług e-zdrowia) kluczową usługą będzie gromadzenie i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).  

W ramach niniejszego projektu przewidziano wsparcie na:

a) wdrożenie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w tym;

 • rozbudowa istniejących systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM);
 • budowa systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w podmiotach nieposiadających systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM);
 • zakup infrastruktury wyposażenia serwerowni (serwery, urządzenia sieciowe, urządzenia zasilania i podtrzymania zasilania, ochrony sieci) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych;
 • komputery i inny sprzęt komputerowy pod warunkiem uzasadnienia potrzeb w zakresie wdrożenia systemów wymienionych w ppkt i. lub ppkt. ii zgodnie
  z pkt. III ust1. Załącznika do Uchwały Nr 23 /2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o której mowa w §1 ust VII niniejszego Regulaminu.

 b) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, w tym:

 • aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi systemami i/lub budowanymi z zakresu e-zdrowia.

 c) rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych.

Okres realizacji: 2015-10-01 do 2022-06-30

Krótki opis: Projekt dostosuje systemy informatyczne Partnerów, głównie szpitali do wymogów pracy w oparciu o dokumentację medyczną w postaci elektronicznej i umożliwienie im przekazywanie informacji o zdarzeniach medycznych do CSIOZ, zgodnie z wymogami Ustawy o SIOZ, obsługę e-recept
i eskierowań oraz stworzenie możliwości udostępnienia pacjentom elektronicznej dokumentacji medycznej. Ze względu na różny poziom infrastruktury partnerów systemy teleinformatyczne będą dostosowane indywidualnie do posiadanego sprzętu i oprogramowania w taki sposób aby we wszystkich jednostkach zastosowane rozwiązania gwarantowały i podnosiły bezpieczeństwo w zakresie ciągłości działania systemów na poziomie 4-tej klasy dostępności systemów informatycznych. Cele projektu są zgodne z celem Działania7.1 Rozwój e-społeczeństwa RPO2014-2020 oraz zgodny z celami szczegółowymi tej osi priorytetowej to jest: upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących sektora administracji publicznej. Planowane jest terminowe osiągnięcie zdolności do udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Ustawy
o SIOZ. Planowane jest osiągnięcie 5 wskaźników produktu oraz 1 rezultatu tj: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja, Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego-wartość docelowa dla nich to 20 szt.; Przestrzeń dyskowa serwerowni-wartość docelowa to 1200 TB; Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja-wartość docelowa 38 szt; . Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego-wartość docelowa to 2000 szt./rok. W ramach Projektu realizowane będzie 21 zadań. Wydatki ogółem 61 295 952,25; niekwalifikowalne 1 948 883,71; kwalifikowalne 59 347 068,54; z czego dofinansowanie na kwotę 50 445 008,25.

Projekt „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Kod i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie kod i nazwa: RPSW.07.01.00 Rozwój e-społeczeństwa oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego
logo projektu Inplamed
Przewiń na górę
Skip to content