Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Pacjent

Wytyczne w sprawie realizacji przez osoby uprawnione prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość.

Niniejsze wytyczne zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na realizację prawa osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta z uwzględnieniem zasad wynikających z regulacji ochrony danych osobowych, w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Prawa i obowiązki pacjenta

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem praw i obowiązków Pacjenta. Niniejszy dokument stanowi załącznik nr4 do Regulaminu Organizacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej  Górze. W celu pobrania w/w dokumentu uprzejmie prosimy kliknąć w poniższy link.

Dokumentacja Medyczna

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

W sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zakład Opieki Zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • Osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te przedmioty ich zdań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych – bez ujawniania nazwiska innych i danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy


  Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

<h4>Formy udostępniania:</h4>
<li>do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;</li>
<li>poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;</li>
<li>poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji</li>

<h4>Zasady odpłatności:</h4>
Zgodnie z art. 28.1 ust 2 a pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r z późn. zm. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi, albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 1 pkt 2 i 5 oraz ust 3 w/w ustawy. Każda kolejna kopia dokumentacji medycznej jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Maksymalna wysokość opłat za:
<li>jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale</li>
<li>jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;</li>
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021r. ogłoszone komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12.05.2021 wynosiło – 5681,56zł. W związku z czym aktualne maksymalne opłaty obowiązujące w WSS wynoszą kolejno:

<h5>Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:</h5>

<li>jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,36 zł;</li>
<li>jedna strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,39 zł;</li>
<li>Płyta CD/DVD ze zdjęciem RTG/TK: 2,27 zł</li>

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.


Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, ustanowionym w celu ochrony praw pacjenta.

Nad działalnością Rzecznika nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Do zakresu działania Rzecznika należy:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 2. prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. Opracowanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 5. występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 6. opracowanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedze o ochronie praw pacjenta;
 7. współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia.
 8. przestawienie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samochodom zawodów medycznych ocen i wniosków zamierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 10. analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 11. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

  Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl, email:sekretariat@bpp.gov.pl bezpłatna infolinia Biura: 0-800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9<sup>00</sup> – 21<sup>00</sup>

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze zatrudnia pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika należy:

 1. Czynne monitorowanie przestrzegania praw pacjenta w szpitalu.
 2. Prowadzenie działań mających na celu upowszechnienie Praw Pacjenta.
 3. Rozwiązywanie bieżących problemów, zgłaszanych przez pacjentów oraz ich rodziny.
 4. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analiza skarg, wniosków, pochwał zgłaszanych przez pacjentów.
 5. Współpraca z Radą Społeczną Zakładu w zakresie dotyczącym:
  • Skarg i wniosków zgłaszanych przez pacjentów,
  • realizacji praw pacjenta,
  • poziomu satysfakcji pacjenta z usług świadczonych przez szpital

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Marzanna Bełtowska – Gołuch.
Przyjmuje Pacjentów i Osoby zainteresowane we wtorki w godzinach od 1435 do 1835.

Porady Dietetyka

Szanowni Państwo,
udostępniamy Państwu przykładowe jadłospisy, które mogą być wskazówką do zdrowego odżywiania.

W celu otrzymania dostosowanej do stanu zdrowia, wieku, zbilansowanej diety zapraszamy do osobistego kontaktu z dietetykiem w Poradni Przyszpitalnej lub w formie konsultacji drogą e-mailową pod adresem: dietetyk@czerwonagora.pl

Dyżurujący dietetyk udziela bezpłatnych porad w każdy wtorek w Poradni Przyszpitalnej (gabinet nr 8) w godzinach 1230-1430, po wcześniejszym umówieniu terminu konsultacji.

Rejestracji na konsultację można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 830 – 930 pod numerem telefonu: 41/3465545 wew. 154, lub drogą e-mailową pod adresem: dietetyk@czerwonagora.pl

Plan Szpitala

Poniżej przedstawiamy plan budynków wchodzących w skład WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Kaplica Szpitalna

Kontakt z Kapelanem Szpitalnym przez pocztę elektroniczną:
kapelan.szpitalny@onet.pl
Kontakt telefoniczny z Kapelanem Szpitalnym: (+48) 721-721-833

Niedziela i Święta

700 Nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe
730 Msza Święta

Wtorek, Środa, Czwartek

1430 Droga Krzyżowa (cały rok oprócz maja, czerwca i października) Nabożeństwo majowe, czerwcowe i październikowe, Koronka do Bożego Miłosierdzia.
1530 Msza Święta

Przewiń na górę
Skip to content