Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w VIII Chirurgii Klatki Piersiowej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w VIII Chirurgii Klatki Piersiowej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

  • tel.: 041 34-655-45,
  • fax.: 041 34-655-67;
  • www.czerwonagora.pl;
  • czerwonagora@czerwonagora.pl
  • KRS: 0000009315 
  • NIP 959 12 89 964 Regon: 000296213

Na podstawie: art. 26, 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. 2020. 295 tekst jednolity z późn. zm.) 

ZAPRASZA

do składania ofert i udziału w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w VIII Chirurgii Klatki Piersiowej
(kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne)

Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.06.2021r. do 31.05.2024r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
Kryteria oceny ofert:
Cena
Jakość
Kompleksowość
Ciągłość
Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

Termin składania ofert: 26 maj 2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
Otwarcie ofert: nastąpi: 26 maj 2021 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dniu od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w VIII Chirurgii Klatki Piersiowej
Przewiń na górę
Skip to content