Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego

logo na niebieskim tle na którym znajduja sie dwie osoby ubrana na biało oraz tekstem koloru białego Oferta Pracy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I.UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
1. Nazwa:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Rafała w Czerwonej Górze
2. Adres: ul. Czerwona Góra 10,26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45


II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego (kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia).
2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 27.07.2021r.-26.07.2024r.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert ( zwanych dalej: SWKO).

IV. TRYBY

1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

2. Kryteria oceny ofert:

  • Cena
  • Jakość
  • Kompleksowość
  • Ciągłość
  • Dostępność 

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy
ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej
Udzielającego Zamówienia.

4. Sposób składania oferty: forma pisemna

5. Termin składania ofert: 23 lipiec 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego
zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

7. Otwarcie ofert: nastąpi: 23 lipiec 2021r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń

9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
i warunków wymaganych od składających ofertę.

V. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content