Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ochrony przeciwpożarowej

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie średnie lub średnie – technik pożarnictwa,
 • aktualne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office obsługi komputera,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.   

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in:

1.Realizację zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, nałożonych przez służby zewnętrzne,

 1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w jednostkach organizacyjnych WSS, a także w WPS,
 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej p.poż,
 3. Przeprowadzanie kontroli obiektów i pomieszczeń Szpitala pod względem ochrony i zabezpieczenia p.poż,
 4. Opracowywanie i bieżące aktualizowanie dokumentacji związanej z p.poż.
 5. Sprawowanie nadzoru nad sprzętem p.poż.
 6. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie p.poż.

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna- wymiar etatu:  1/4 etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Termin składania dokumentów: 2023-02-10

Miejsce składania dokumentów:

DZIAŁ KADR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała

1.Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
       k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji  nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4.Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

                                                    KLAUZULA INFORMACYJNA
                             DOTYCZACA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)      Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko

Inspektora ochrony przeciwpożarowej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ochrony przeciwpożarowej  ;

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektora ochrony przeciwpożarowej  . Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ochrony przeciwpożarowej
Przewiń na górę
Skip to content