Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. obronnych

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
   „ poufne” lub oświadczenie o gotowości poddania się procedurze sprawdzającej,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o obronie Ojczyzny i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz obronnych,
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office obsługi komputera,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.   

 

     Zakres obowiązków obejmuje m.in:

 1. bieżące wprowadzanie w WSS aktów prawnych dotyczących obronności i informacji niejawnych,
 2. wykonywanie zadań związanych z opracowywaniem i utrzymywaniem w stałej aktualności dokumentacji planistycznej przewidzianej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny (planu przygotowania Szpitala na potrzeby obronne, dokumentacji stałego dyżuru i planowania operacyjnego),
 3. organizowanie szkoleń dla pracowników WSS, w tym szkoleń obsad stałego dyżuru w Szpitalu, 
 4. bezpośredni nadzór nad obiegiem, udostępnianiem i wydawaniem  dokumentów,
 5. prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna- wymiar etatu:  1/2 etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Termin składania dokumentów: 2023-02-10

Miejsce składania dokumentów:

      DZIAŁ KADR

      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała

 1. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
         k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji  nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

 

                                                            KLAUZULA INFORMACYJNA
                                   DOTYCZACA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)      Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko

Inspektora ds. obronnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. obronnych ;

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. obronnych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. obronnych
Przewiń na górę
Skip to content