Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

Nazwa: Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Adres:     ul. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii  w  Poradni Alergologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze  (kod CPV: 85121200-5  Specjalistyczne usługi medyczne)

  • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 13.02.2023r. do 31.01.2024r.
  • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

2.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

3. Sposób składania oferty: forma pisemna

4.Termin składania ofert: 10 luty  2023r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego 
 zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze – Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Otwarcie ofert: nastąpi: 10 luty 2023r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

7. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
 i warunków wymaganych od składających ofertę. 

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stornie internetowej www. czerwonagora.pl

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Przewiń na górę
Skip to content