Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 2. Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na  Bloku Operacyjnym w zakresie:

1.znieczulenia do zabiegów neurochirurgicznych (onkologicznych) w obrębie kręgosłupa na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne)

 • wykonywania zabiegów neurochirurgicznych (onkologicznych) w obrębi kręgosłupa na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne)
 • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od .01.03.2023r. do 29.02.2024r.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 • Kryteria oceny ofert: cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność.
  Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.
 1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy
  ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej
   Udzielającego Zamówienia.
 2. Sposób składania oferty: forma pisemna

  5.Termin składania ofert: 24 luty  2023 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego 
  zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 1. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Otwarcie ofert: nastąpi: 24 luty 2023r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
 i warunków wymaganych od składających ofertę. 

                                                                                                                                                         DYREKTOR

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Przewiń na górę
Skip to content