Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   w  Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze  (kod CPV: 85121200-5  Specjalistyczne usługi medyczne)

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w  Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

Nazwa: Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Adres:     ul. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych   w  Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze  (kod CPV: 85121200-5  Specjalistyczne usługi medyczne)

 • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.04.2023r. do 31.03.2024r.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

2.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

 1. Sposób składania oferty: forma pisemna

  4.Termin składania ofert: 28 marzec  2023r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego 
  zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Otwarcie ofert: nastąpi: 28 marzec 2023r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

7.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
  w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
  a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
   i warunków wymaganych od składających ofertę.  
 2. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stornie internetowej www. czerwonagora.pl

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   w  Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze  (kod CPV: 85121200-5  Specjalistyczne usługi medyczne)
Przewiń na górę
Skip to content