Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

tel.: 041 34-655-45, fax.: 041 34-655-67; www.czerwonagora.pl;   czerwonagora@czerwonagora.pl
KRS: 0000009315   NIP 959 12 89 964 Regon: 000296213

Na podstawie: art. 26, 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. 2020. 295 tekst jednolity z późn. zm.) 

ZAPRASZA

do składania ofert i udziału w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego
  (kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.04.2021r. do 31.03.2024r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

 2. Kryteria oceny ofert:

 • Cena

 • Jakość

 • Kompleksowość

 • Ciągłość

 • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

 1. Termin składania ofert: 24 marzec 2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

 2. Otwarcie ofert: nastąpi: 24 marzec 2021 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 3. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dniu od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

Konkurs ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content