Ogłoszenie o konkursie ofert na Koordynatora Pracowni Biologii Molekularnej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Ogłoszenie o konkursie ofert na Koordynatora Pracowni Biologii Molekularnej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul.Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

tel.: 041 34-655-45, fax.: 041 34-655-67; www.czerwonagora.pl;   czerwonagora@czerwonagora.pl
KRS: 0000009315   NIP 959 12 89 964 Regon: 000296213

działając na podstawie: Art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art.141, art.146 ust. 1, art.147-150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2017 r. 1938 t.j. z późn.zm.)

ZAPRASZA

do składania ofert i udziału w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Pracowni Biologii Molekularnej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej
  (kod CPV: 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia,) WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 15.07.2021r. do 14.07.2022r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 2. Kryteria oceny ofert:
 • Cena
 • Jakość
 • Kompleksowość
 • Ciągłość
 • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

 1. Termin składania ofert: 09.07.2021 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
 2. Otwarcie ofert: nastąpi: 09.07 2021 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 3. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

Ogłoszenie o konkursie ofert na Koordynatora Pracowni Biologii Molekularnej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej
Przewiń na górę
Skip to content