Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Św. Rafała w Czerwonej Górze

  2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ( kod CPV: 851 21100-4 Ogólne usługi lekarskie).

  2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 13.09.2021r. do 31.08.2024r.

  3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

IV.TRYBY

1.Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

2.Kryteria oceny ofert:

  • Cena

  • Jakość

  • Kompleksowość

  • Ciągłość

  • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie w siedzibie Udzielającego zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

4.Sposób składania oferty: forma pisemna.

5.Termin składania ofert:  7 września 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego    zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.Otwarcie ofert: nastąpi: 7 września 2021r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

V. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała w czerwonej Górze zawiadamia o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych przez  lekarza w Zakładzie opiekuńczo-Leczniczym (kod CPV:85121100-4 Ogólne usługi lekarskie).

UZASADNIENIE

Umożliwienie potencjalnym Przyjmującym Zamówienie, jak najlepsze przygotowanie oferty, poprzez wydłużenie czasu na ich złożenie – Udzielający Zamówienia postanawia co następuje:

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 22.09.2021 r. do godziny 10.00

Nowy termin otwarcia ofert ustala się do dnia; 22.09.2021 r. godzina 12.00.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany Szczegółowych Warunków Konkursu ofert (SWKO), w taki sposób, że:

wszędzie tam, gdzie w SWKO lub innych dokumentach jest mowa o terminie składania i otwarcia ofert, należy przyjąć datę: 22.09.2021 r., nie jak dotychczas 07.09.2021 r.

Umowa zostanie zawarta od 01.10.2021 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie ZOL

Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Przewiń na górę
Skip to content