Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Poradni Alergologicznej WPS Szpitala w Czerwonej Górze

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  św. Rafała w Czerwonej Górze
  2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:  Poradni Alergologicznej  WPS  Szpitala  w Czerwonej Górze (kod PCV:85121000-3  Usługi medyczne).

 WSS im. św. Rafała   w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

  1. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.01. 2022 do 12.2024.
  2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

  1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
  2. Kryteria oceny ofert:
  • Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

  1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
  2. Sposób składnia oferty: forma pisemna.
  3. Termin składania ofert: 22 grudzień 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul.Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.Otwarcie ofert: nastąpi: 22 grudzień 2021 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

Konkurs dokumenty

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Poradni Alergologicznej WPS Szpitala w Czerwonej Górze
Przewiń na górę
Skip to content