Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania zabiegów neurochirurgicznych (onkologicznych) w obrębie kręgosłupa.

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I.  UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

1.Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Rafała w Czerwonej Górze

2.Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II.PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania zabiegów neurochirurgicznych (onkologicznych) w obrębie kręgosłupa dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała  w Czerwonej Górze  (kod CPV: 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne).

2.Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 21.02.2022r. do 28.02.2023r.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

IV. TRYBY

1.Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

2. Kryteria oceny ofert: Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność. Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

3.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

4.Sposób składania oferty: forma pisemna

5.Termin składania ofert: 11 luty 2022 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.Otwarcie ofert: nastąpi: 11 luty 2022 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

Ogłoszenie

Dokumenty

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania zabiegów neurochirurgicznych (onkologicznych) w obrębie kręgosłupa.
Przewiń na górę
Skip to content