Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę – wymiar etatu: pełny

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska w oparciu o obowiązujące akty prawne,
 • komunikatywność,
 • pracowitość,
 • odporność na stres,
 • umiejętności pracy w zespole.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Przykładowe zadania:

 • realizowanie zadań z obszaru ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi w Polsce oraz UE,
 • monitorowanie i wdrażanie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • prowadzenie ewidencji związanej z gospodarką odpadami w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami) – karty przekazania odpadów, miesięczne karty ewidencji, sprawozdawczość,
 • współpraca z państwowymi służbami sanitarnymi i ochrony środowiska w zakresie terminów realizacji zaleceń i nakazów,
 • nadzór nad gromadzeniem, magazynowaniem i przekazywaniem uprawnionym firmom wytwarzanych odpadów oraz rozliczanie kosztów faktur,
 • zapewnienie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi,
 • bezpośredni nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów,
 • sporządzanie dokumentacji, sprawozdań i informacji z zakresu ochrony środowiska na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi i procedurami wewnętrznymi,
 • udział w projektach mających na celu poprawę ochrony środowiska w Szpitalu oraz wdrażanie zmian poprawiających standardy środowiskowe,
 • pozyskiwanie, weryfikacja i aktualizacja decyzji/pozwoleń/zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości wynikającej z zakresu powierzonych czynności,
 • udział w opracowaniu dokumentów do postępowań przetargowych będących w kompetencji Specjalisty ds. ochrony środowiska,
 • doradztwo i wsparcie merytoryczne dla kadry zarządzającej w zakresie przepisów ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania dokumentów: 2022-04-25

Miejsce składania dokumentów:
DZIAŁ KADR
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
 lub pocztą elektroniczną na adres:  

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4.Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)      Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Ochrony Środowiska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Ochrony Środowiska;

 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

                                                                                                                             ………………………………………..
                                                                                                                        (data i podpis kandydata do pracy)

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Nabór na stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Przewiń na górę
Skip to content