Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie konsultacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o przesunięciu terminu

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Rafała w Czerwonej Górze
  2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  w zakresie  konsultacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała  w Czerwonej Górze w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej ( kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia).

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.07.2022r. do 30.06.2025r.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

IV. TRYBY

  1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
  2. Kryteria oceny ofert: Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.
3.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego    Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

  1. Sposób składania oferty: forma pisemna
  2. Termin składania ofert: 24 czerwiec 2022 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego    zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Otwarcie ofert: nastąpi: 24 czerwiec 2022 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

V. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie konsultacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej
Przewiń na górę
Skip to content