Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Finansowo – Księgowego

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Finansowo - Księgowego

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę – wymiar etatu: pełny

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość,
 • dobra, praktyczna znajomość prawa ( ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów systemowych),
 • umiejętność realnej oceny sytuacji oraz cechy osobowości jak: samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (FK, Pakietu MS Office).

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w księgowości i znajomość systemów wspierających pracę w służbie zdrowia,
 • certyfikat samodzielnego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych,
 • kwalifikacje i doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i finansów,
 • pracowitość, komunikatywność, zaangażowanie,
 • umiejętność podejmowanie inicjatyw,
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:

Kierowanie 10 osobowym zespołem pracowników Działu Finansowo- Księgowego,

 • prowadzenie gospodarki finansowej firmy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności Szpitala,
 • nadzorowanie i kontrolowanie prac Działu Finansowo – Księgowego,
 • sprawowanie kontroli formalno-prawnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentów księgowych
  i innych powodujących skutki finansowe,
 • nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu dokumentów,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych sprawozdań finansowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Termin składania dokumentów: 2022-06-30

Miejsce składania dokumentów:
DZIAŁ KADR
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
 lub pocztą elektroniczną na adres:  

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4.Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Miejsce wykonywania pracy: Dział Finansowo- Księgowy  WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)      Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko

Kierownika Działu Finansowo – Księgowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze *(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Finansowo – Księgowego ;

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Finansowo – Księgowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

                                                                                                                               ………………………………………..
                                                                                                                         (data i podpis kandydata do pracy)

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Finansowo – Księgowego

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Finansowo – Księgowego
Przewiń na górę
Skip to content