Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (pielęgniarza)

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

Nazwa: Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Adres:     ul. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (pielęgniarza)  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  (kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne)

Umowa zostanie zawarta na czas określony – od .01.08.2022r. do 30.06.2025r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

Kryteria oceny ofert: cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy
    ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej
    Udzielającego Zamówienia.

Sposób składania oferty: forma pisemna

   Termin składania ofert: 21 lipiec  2022 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego 
  zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze

  1. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Otwarcie ofert: nastąpi: 21 lipiec 2022r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
 w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
 a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
 i warunków wymaganych od składających ofertę.  

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stornie internetowej www. czerwonagora.pl

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Przewiń na górę
Skip to content