Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w  Dziale Diagnostyki Obrazowej (kod PCV:85121000-3 – Usługi medyczne)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  św. Rafała w Czerwonej Górze
 2. Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w  Dziale Diagnostyki Obrazowej (kod PCV:85121000-3 – Usługi medyczne) WSS im. św. Rafała   w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.11.2022r. do 31.10.2025r.
 2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 2. Kryteria oceny ofert: Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność, Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.
 3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
 4. Sposób składnia oferty: forma pisemna.
 5. Termin składania ofert: 21 października 2022r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia  (Sekretariat) lub listownie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
 6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 7. Otwarcie ofert nastąpi: 21 października 2022r. o godzinie 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 8. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w  Dziale Diagnostyki Obrazowej (kod PCV:85121000-3 – Usługi medyczne)
Przewiń na górę
Skip to content