Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych  i udziału w wielodyscyplinarnym zespole długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała   w Czerwonej Górze

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Św. Rafała w Czerwonej Górze
  2. Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  w zakresie  konsultacji neurologicznych i udziału w wielodyscyplinarnym zespole długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała   w Czerwonej Górze( kod CPV: 85140000-2 Różne usługi  w dziedzinie zdrowia).

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.07.2023r. do 30.06.2026r.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

IV. TRYBY

  1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
  2. Kryteria oceny ofert: Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego  Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

4. Sposób składania oferty: forma pisemna

5. Termin składania ofert: 23 czerwiec 2023 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego   zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Otwarcie ofert: nastąpi: 23 czerwiec 2023r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

V. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl   

 

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych  i udziału w wielodyscyplinarnym zespole długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała   w Czerwonej Górze
Przewiń na górę
Skip to content