Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020. 295 tekst jednolity z późn. zm.)I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
1. Nazwa:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
2. Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel: (0-41) 34-655-45
II PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym
(kod CPV: 851112000-2 Medyczne usługi szpitalne)
2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 14.06.2021r. do 31.05.2024r.
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III POZOSTAŁE INFORMACJE1. Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert3. Kryteria oceny ofert:

  • Cena
  • Jakość
  • Kompleksowość
  • Ciągłość
  • Dostępność Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części

4. Termin składania ofert: 2 czerwiec 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania)

5. Otwarcie ofert: nastąpi:  2 czerwiec 2021r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia

6. Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

8. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153
i art . 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019. 1373 z późn. zm.).

Statut Szpitala

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym
Przewiń na górę
Skip to content