Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

tel.: 041 34-655-45, fax.: 041 34-655-67; www.czerwonagora.pl;   czerwonagora@czerwonagora.pl
KRS: 0000009315   NIP 959 12 89 964 Regon: 000296213

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

ZAPRASZA

do składania ofert i udziału w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej
  (kod CPV: 851 11200 – 2 Medyczne usługi szpitalne)

Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.09.2021r. do 31.08.2024r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
  Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.
 2. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
  Sposób składania oferty: forma pisemna
 3. Termin składania ofert: 20 sierpnia  2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
 4. Otwarcie ofert: nastąpi: 20 sierpnia 2021 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 5. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dniu od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

Konkurs ofert
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej
Przewiń na górę
Skip to content