Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku operacyjnym

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku operacyjnym

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2020. 295 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Rafała w Czerwonej Górze

 2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku operacyjnym ( kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne) WSS im. św. Rafała
  w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 09.2021r.-31.08.2024r.

 3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

 2. Kryteria oceny ofert:

 • Cena

 • Jakość

 • Kompleksowość

 • Ciągłość

 • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

 1. Termin składania ofert: 25.08.2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego    zamówienia
  (Sekretariat) lub listownie na adres:
  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

 2. Otwarcie ofert: nastąpi: 25.08.2021r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu: w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

  Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
  w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
  a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
  i warunków wymaganych od składających ofertę.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku operacyjnym
Przewiń na górę
Skip to content