Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Pulmonologiczno – Alergologicznym

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Chęciny, dnia 2021-12-17

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711.tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale IV Pulmonologiczno – Alergologicznym (kod CPV: 851 211 00-4  Ogólne usługi lekarskie)

  • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.
  • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

  1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
  2. Kryteria oceny ofert:
  • Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

  1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
  2. Sposób składnia oferty: forma pisemna.
  3. Termin składania ofert: 27 grudzień 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Czerwona Góra 10, 02-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Otwarcie ofert: nastąpi: 27 grudzień 2021 r. – godzina 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl                     

Formularz

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Pulmonologiczno – Alergologicznym
Przewiń na górę
Skip to content