Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym   (kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 2. Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym   (kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne)

 • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.11.2022r. do 31.10.2025r.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

1.Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

 1. Kryteria oceny ofert: cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

 1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
 2. Sposób składania oferty: forma pisemna

  5.Termin składania ofert: 28 października  2022 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego 
  zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.Otwarcie ofert: nastąpi: 28 października 2022r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
  w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
  a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
   i warunków wymaganych od składających ofertę.  

V. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stornie internetowej www. czerwonagora.pl      

 

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym   (kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne)
Przewiń na górę
Skip to content