Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

                                                      OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                    na udzielenie świadczeń zdrowotnych

                       przez lekarza w Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  2. Adres:   Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ( dyżurów)

(kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie)

  • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 21.04.2023r. do 20.04.2024r.
  • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

  1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
  2. Kryteria oceny ofert:
  • Cena ,jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

  1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
  2. Sposób składnia oferty: forma pisemna.
  3. Termin składania ofert: 14 kwietnia 2023r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

 6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 7. Otwarcie ofert: nastąpi: 14 kwietnia 2023 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 8 .Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia   konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Przewiń na górę
Skip to content